Kostunrix

Nationaliteit : Galliër

Franse naam : Ordralfabétix
Engels naam : Unhygienix
Duitse naam : Verleihnix
Spaanse naam : Ordenalfabetix
Italiaanse naam : Ordinalfabetix
Portugese naam : Ordemalfabétix