Hoefnix

Nationaliteit : Galliër

Franse naam : Cétautomatix
Engels naam : Fulliautomatix
Duitse naam : Automatix
Spaanse naam : Esautomatix
Italiaanse naam : Automatix
Portugese naam : Éautomatix