Kakofonix

Nationaliteit : Galliër

Franse naam : Assurancetourix
Engels naam : Cacofonix
Duitse naam : Troubadix
Spaanse naam : Asurancetúrix
Italiaanse naam : Assurancetourix
Portugese naam : Cacofonix